Produkty

POLITYKA PRYWATNOŚCI www.contentnetworks.pl

Preambuła

Użyte w niniejszym dokumencie określenia, oznaczają:

 • Polityka – Polityka prywatności strony internetowej www.contentnetworks.pl.
 • Strona internetowa – www.contentnetworks.pl.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 
 • Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; 
 • Przetwarzanie -  operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywania, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub zniszczenie; 
 • Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; 
 • Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora; 
 • Odbiorca – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

§2 Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych 

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Content networks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-884) przy ul. Puławskiej 474/476 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000297863, NIP: 9511993194, REGON: 01643291600000, posiadająca kapitał zakładowy 400.000,00 zł.
 • Z Administratorem możesz kontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora wskazany powyżej (§2 ust. 1 Polityki prywatności) lub za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@contentnetworks.pl.

§3 Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora wskazany w §2 ust. 1 Polityki prywatności z dopiskiem – Inspektor Ochrony Danych lub za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@contentnetworks.pl.

§4 Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • Kierowania do Ciebie informacji handlowych o promocjach, ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora (marketing bezpośredni).
 • Udzielania odpowiedzi na Twoje żądania/zapytania, które kierujesz do nas za pośrednictwem źródeł kontaktowych dostępnych na Stronie internetowej.
 • Zawarcia oraz prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług lub podjęcia czynności na Twoje żądanie przed jej zawarciem.

§4A Przetwarzanie danych osobowych w ramach marketingu bezpośredniego

 • Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu podejmowania wobec Ciebie działań marketingowych poprzez wysyłanie na Twój adres e-mail informacji handlowych o promocjach, ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w powyższym celu jedynie w przypadku, w którym wyrazisz zgodę na takie działanie.
 • Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w w/w celu.
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi marketingowe oraz informatyczne.
 • Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie (jednym ze sposobów ich wycofania jest skontaktowanie się w tym przedmiocie z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: rodo@contentnetworks.pl) lub do momentu odpadnięcia celu, dla którego Twoje dane zostały zebrane.
 • Podanie przez Ciebie Danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, zaś w przypadku braku ich podania nie będziemy podejmować względem Ciebie działań marketingowych, w tym wysyłania do Ciebie informacji handlowych o promocjach, ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora.

§4B Przetwarzanie danych w celu udzielania odpowiedzi na Twoje żądania/zapytania, które kierujesz do nas za pośrednictwem źródeł kontaktowych dostępnych na Stronie internetowej

 • Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedni na Twoją wiadomość/zapytanie jeśli zdecydujesz się na kontakt z nami za pośrednictwem naszych kanałów komunikacyjnych dostępnych na Stronie internetowej (w tym m.in. poprzez formularz kontaktowy, drogą e-mail lub za pośrednictwem naszych fanpage-ów w portalach społecznościowych).
 • Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze Twoich żądań lub zapytań, które do nas kierujesz oraz udzielenia na nie odpowiedzi.
 • Jeśli kierujesz do nas zapytanie lub żądanie za pośrednictwem naszego profilu na portalu społecznościowych:
  1. Facebook – odbiorcą Twoich danych osobowych będzie Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia (dalej: Meta Platforms). Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Meta Platforms znajdziesz w polityce prywatności: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/.
  2. YouTube – odbiorcą Twoich danych osobowych będzie Google Ireland Ltd. Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google). Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych Osobowych przez Google znajdziesz w polityce prywatności: https://policies.google.com/privacy.
  3. Pinterest – odbiorcą Twoich danych osobowych będzie Pinterest Europe Ltd.Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia (dalej Pinterest. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych Osobowych przez Pinterest znajdziesz w polityce prywatności: https://policy.pinterest.com/pl.
 • Twoje dane osobowe, które zostały zgromadzone w związku z Twoją wizytą na w/w portalach społecznościowych mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA – zasady przekazywania danych zostały uregulowane w powyższych linkach do polityk prywatności.
 • Ponadto odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi prawne lub informatyczne.
 • Twoje dane osobowe będziemy przechowywali przez okres niezbędny do prowadzenia z Tobą korespondencji, w tym w szczególności przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi na Twoje wiadomości/zapytania.
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe jeśli chcesz się z nami skontaktować oraz otrzymać odpowiedź na Twoje zapytanie lub żądanie.

§4C Przetwarzanie danych w celu zawarcia oraz prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług lub podjęcia czynności na Twoje żądanie przed jej zawarciem.

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. zawarcia oraz prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług (dalej: Umowa) albo podjęcia czynności na Twoje żądanie przed zawarciem Umowy.
  2. wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  3. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które powstaną w toku realizacji Umowy lub po jej zakończeniu.
 • Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie:
  1. w celu o którym mowa w §4C ust. 1 pkt a) Polityki prywatności - niezbędność przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celu zawarcia oraz prawidłowej realizacji Umowy albo podjęcia czynności na Twoje żądanie przed jej zawarciem tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  2. w celu o którym mowa w §4C ust. 1 pkt b) Polityki prywatności - niezbędność przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, który został nałożony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. Ustawę z 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa, Ustawę z 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz z 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  3. w celu o którym mowa w §4C ust. 1 pkt c) Polityki prywatności – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami, które powstaną w toku realizacji Umowy lub po jej zakończeniu.
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi prawne, finansowe oraz informatyczne.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane:
  1. w celu o którym mowa w §4C ust. 1 pkt a) Polityki prywatności –przez okres niezbędny do jej zawarcia lub prawidłowej realizacji.
  2. w celu o którym mowa w §4C ust. 1 pkt b) Polityki prywatności – nie dłużej niż przez okres 5 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła podstawa do naliczenia należności publicznoprawnej.
  3. w celu o którym mowa w §4C ust. 1 pkt c) Polityki prywatności – przez okres niezbędny do ustalenia ewentualnych roszczeń, które powstaną w toku wykonywania Umowy lub obrony przed niemi, nie dłużej niż przez okres 3 lat, liczony od momentu powstania wymagalności roszczenia majątkowego.
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych (o których mowa w §4C ust. 1 pkt a) Polityki prywatności) jest warunkiem zawarcia umowy, gdyż bez ich podania nie będziemy jej w stanie z Tobą zawrzeć. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż bez ich podania niemożliwe będzie wywiązanie się przez nas z obowiązków prawnych, które zostały na nas nałożone jak też nie będziemy mogli realizować naszych prawnie uzasadnionych interesów.

§5 Twoje uprawnienia

 • W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
  1. Wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie (w przypadku, w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody tj. kierowania do Ciebie informacji handlowych o produktach, ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora) – przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
  2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadku, w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w celu:
   • udzielania odpowiedzi na Twoje żądania/zapytania, które kierujesz do nasz za pośrednictwem dostępnych na Stronie internetowej kanałów komunikacyjnych.
   • Dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które powstaną w toku realizacji Umowy lub po jej zakończeniu.
  3. Przenoszenia Twoich danych osobowych – w przypadku w którym podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na ich przetwarzanie (tj. w celach kierowania do Ciebie informacji handlowych o produktach, ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora) jak też zawarcie oraz prawidłowe wykonanie Umowy darowizny (gdy stroną jest osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą).
  4. Dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii (art. 15 RODO).
  5. Sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych (art. 16 RODO).
  6. Usunięcia Twoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym, w przypadkach określonych w art. 17 RODO).
  7. Ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO).
 • W przypadku stwierdzenia przez Ciebie, ze przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresów wskazanych w §2 oraz §3 niniejszej Polityki.

§6 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

§7 Bezpieczeństwo danych osobowych

 • Strona internetowa ma prawidłowy certyfikat wystawiony przez zaufany urząd certyfikacji. Oznacza to, że informacje art. hasła lub dane kart kredytowych są bezpiecznie wysyłane do tej witryny i nie można ich przechwycić.
 • Pracownik IT nadaje użytkownikom systemów informatycznych uprawnienia do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych Administratora niezwłocznie po odebraniu od użytkownika oświadczenia o zachowaniu danych osobowych w poufności oraz sposobów ich zabezpieczania.
 • Dostęp do systemów informatycznych Administratora, służących do przetwarzania danych osobowych możliwy jest wyłącznie po podaniu unikalnego identyfikatora i hasła.
 • Stosuje się szyfrowanie danych, w szczególności przesyłanych za pomocą sieci publicznej.
 • Każda z osób zatrudnionych/współpracujących przy przetwarzaniu danych osobowych została upoważniona do przetwarzania danych.
 • Z podmiotami trzecimi przetwarzającymi dane w imieniu administratora danych zostały zawarte umowy powierzenia w rozumieniu art. 28 RODO.
 • Osoby upoważnione zostały przeszkolone z zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
 • Została określona odpowiedzialność za działania związane z bezpieczeństwem danych osobowych.
 • Od osób przetwarzających dane osobowe zostało odebrane oświadczenie o zachowaniu w poufności danych osobowych i sposobów zabezpieczenia danych osobowych.
 • Cyklicznie jest prowadzona weryfikacja integralności baz danych poprzez odtwarzanie danych zawartych na kopiach zapasowych.

§8 Pliki cookie

 • Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa wykorzystuje do zapisu informacji na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten z niej korzysta.
 • Pliki cookie mogą być instalowane przez Stronę i będą mogły być wyłącznie przez nią odczytane (pliki administratora). Strona może także korzystać z plików serwisów zewnętrznych. Wówczas dane będą mogły być odczytane przez właściciela ciasteczka (np. Google). 
 • Piliki cookie można podzielić na trwałe ( które są zapisywane na komputerze użytkownika i nie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, przechowywane są przez ustalony okres) oraz sesyjne (usuwane są po zamknięciu przeglądarki).  
 • Pliki cookie zapisują indywidualne informacje o konfiguracji urządzenia użytkownika, preferencji użytkownika (np. nazwa użytkownika, język itp.). Pliki cookie mogą być również używane do sporządzania anonimowych statystyk o korzystaniu z stron internetowych. Dzięki nim nie trzeba ponownie wprowadzać tych samych danych podczas kolejnych odwiedzin na stronie lub za każdym razem czytać komunikatu o plikach cookie. 

§8A Zarządzanie plikami cookie 

Plikami cookie można swobodnie zarządzać i można je usuwać. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach korzystania z przeglądarki (linki wyświetlone poniżej): 

 • Google Chrome;
 • Mozilla Firefox; 
 • Microsoft Edge; 
 • Opera; 
 • Safari. 

§8B Usuwanie plików cookie 

Wszystkie pliki cookie na urządzeniu można usunąć w całości lub selektywnie poprzez wybranie konkretnego pliku. Należy jednak pamiętać, że można w ten sposób utracić zapisane informacje (np. zapisane dane logowania, preferencje stron). 

§8C Zarządzanie plikami cookie 

Ustawienia przeglądarki mogą posłużyć do zablokowania w całości lub selektywnie plików cookie, które pochodzą z konkretnej strony. Więcej informacji o zarządzaniu plikami cookie pochodzącymi z konkretnych stron można znaleźć w ustawieniach prywatności i plików cookie w wybranej przeglądarce. 

§8D Blokowanie plików cookie 

Za pomocą większości współczesnych przeglądarek można zapobiec umieszczaniu plików cookie na urządzeniu, ale wtedy przy każdej wizycie na stronie konieczne może być ustawianie preferencji na nowo. Niektóre usługi i funkcje mogą nie działać poprawnie (np. logowanie do profilu). 

§8F Przetwarzanie danych osobowych przez pliki cookie

 • Przetwarzanie danych przez pliki analityczne oraz marketingowe odbywa się: 
  1. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez zmianę ustawień przeglądarki. 
 • Przetwarzanie danych przez pliki funkcjonalne/konieczne (niezbędne do właściwego działania strony) odbywa się: 
  1. w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu administratora, którym jest dostarczanie najwyższej jakości treści na Stronie internetowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  
 • Administrator będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora np. podmiotom odpowiedzialnym za techniczny aspekt funkcjonowania strony. Ponadto Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.  
 • Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie (w przypadku plików marketingowych) albo przez okres niezbędny do zapewniania właściwego działania strony (w przypadku plików funkcjonalnych/koniecznych).
 • Przysługuje Ci prawo do: 
  1. Wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w dowolnym momencie przetwarzania (jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) przy czym wycofanie przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
  2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadku, w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  3. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 
  4. sprostowania swoich nieprawidłowych danych oraz uzupełnienia danych niekompletnych; 
  5. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 
  6. przenoszenia danych osobowych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  7. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 
  8. W przypadku podejrzenia bądź stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 
 • W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub skorzystania z  przysługujących praw, prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na adresy wskazane w §2 oraz §3 niniejszej Polityki.
 • Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.