Produkty

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Rejestrując się w Serwisie ADScreen oraz korzystając z dostępnych w Serwisie aplikacji, zawierasz wiążącą umowę z podmiotem Content Networks Sp. z o .o, którego dane znajdują się w treści niniejszego dokumentu.

Twoja umowa z podmiotem Content Networks Sp. z o.o. obejmuje niniejszy Warunki Korzystania z serwisu oraz Politykę Prywatności. Jeżeli nie akceptujesz warunków opisanych w wymienionych dokumentach, nie możesz korzystać z Serwisu ADScreen.

Warunki Korzystania z serwisu internetowego ADScreen

Niniejsze Warunki Korzystania zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określają zasady działania Serwisu oraz świadczenia i korzystania z Usług. Niniejsze Warunki Korzystania określają prawa i obowiązki Administratorów Konta oraz Użytkowników Konta, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora Serwisu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

Wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie, baza danych, a także koncepcja Serwisu i poszczególne jego treści podlegają ochronie prawnej.

Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszych Warunków Korzystania oraz Polityki Prywatności. Korzystanie z Usług odbywa się na podstawie i zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania.

I. Definicje:

Administrator Serwisu

Content Networks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 474/476 02-884.

Administrator Konta

osoba rejestrująca konto i korzystająca z Serwisu.

Użytkownik Konta

osoba korzystająca z Serwisu na podstawie uprawnień otrzymanych od Administratora Konta.

Serwis ADScreen

serwis internetowy dostępny pod domeną adscreen.net, administrowany przez Content Networks Sp. z o.o., odnoszący się do niniejszych Warunków Korzystania.

Materiały

wszelkie informacje, pliki, znaki towarowe, symbole, linki, komentarze, przesłane, udostępnione i wyświetlone w Serwisie przez Użytkownika.

Usługa

usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu na rzecz Administratora Konta oraz Użytkownika Konta, zgodnie z postanowieniami Warunków Korzystania.

Warunki Korzystania

niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu internetowego administrowanego przez Content Networks Sp. z o.o.

Polityka Prywatności

dokument umieszczany w witrynie internetowej mający na celu poinformowanie Administratorów Konta oraz Użytkowników Konta o sposobie wykorzystywania ich danych.

II. SERWIS ADSCREEN OGÓLNE INFORMACJE

Serwis ADScreen przeznaczony jest do wgrywania, odtwarzania i zdalnego zarządzania treściami multimedialnymi i informacjami wyświetlanymi na ekranach cyfrowych. Serwis ADScreen pozwala na wyświetlanie multimediów oraz innych informacji na ekranach, a także zarządzanie kolejnością odtwarzania. Umożliwia planowanie kampanii informacyjno-marketingowych.

III. Postanowienia wstępne

 1. Warunki Korzystania określają ogólne zasady korzystania z Serwisu i Usług udostępnionych poprzez Serwis.
 2. Podmiotem administrującym Serwis jest Content Networks Sp. z o.o.

IV. Dostęp do serwisu – konto testowe i konto płatne

 1. Konto testowe umożliwia Administratorowi Konta oraz Użytkownikowi Konta bezpłatny dostęp do Serwisu, w ramach którego możliwe jest przekazanie, wgranie i edycja importowanych Materiałów. Konto testowe nie upoważnia do wyświetlania Materiałów na ekranach cyfrowych w celach komercyjnych.
 2. Konto płatne umożliwia Administratorowi Konta oraz Użytkownikowi Konta przekazanie, wgranie, edycję oraz wyświetlanie importowanych Materiałów w celach komercyjnych. Za cel komercyjny uznawane jest wyświetlanie treści informacyjno-reklamowych na ekranach cyfrowych.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. aby mieć dostęp do serwisu wymagana jest Rejestracja Administratora Konta. W celu założenia konta, Administrator Konta musi podać następujące dane: swój adres e-mail, hasło dostępu, imię i nazwisko, nr telefonu i nazwę firmy. Administrator Konta otrzymuje e-mail z potwierdzeniem Rejestracji. Loginem jest zawsze adres e-mail, hasło w każdym momencie można zmienić.
 2. Administrator Konta może nadać uprawnienia do konta innym Użytkownikom. Po pierwszym zalogowaniu system wymusza zmianę hasła dostępu. Loginem jest zawsze podany adres e-mail.
 3. Konto Administratora Konta i Użytkownika Konta zostanie utworzone po zaakceptowaniu Polityki Prywatności i Warunków Korzystania.
 4. Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły, przy czym Administrator Serwisu jest upoważniony do przeprowadzania aktualizacji Serwisu lub jego elementów, podczas których dostępność Serwisu może być ograniczona lub Serwis może być niedostępny.

VI. MATERIAŁY IMPORTOWANE DO SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Administrator Serwisu umożliwia Administratorowi Konta i Użytkownikowi Konta przekazanie, wyświetlenie, edycję, udostępnienie lub wgranie Materiałów informacyjno-reklamowych.
 2. Udostępnianie Materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, odbywa się wyłącznie w oparciu o funkcjonalności dostępne dla Administratorów Konta oraz Użytkowników Konta w ramach Serwisu, w tym zgodnie z parametrami oraz warunkami technicznymi przewidzianymi przez te funkcjonalności, w tym rodzaj, rozmiar, rozdzielczość Materiałów, itp. Wymagane parametry: Audio (MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, APE, FLAC, AAC, M4A, 3GPP), Video (MKV, AVI, MOV, MP4, MPG), Graficzne (JPG, PNG, TIFF, GIF, SVG), Dokumenty (XLX, CSV, PDF), 3D (MTL, OBJ).
 3. Udostępniając dany Materiał, zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, odpowiednio Administrator Konta lub Użytkownik Konta oświadcza i zapewnia że: a. przysługuje mu pełne prawo do Materiału, bądź jest uprawniony do dysponowania, korzystania, rozpowszechniania i rozporządzania Materiałem na polach eksploatacji wynikających z funkcjonalności Serwisu. b. Materiał i jego wykorzystanie zgodnie z Warunkami Korzystania nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, zasad uczciwej konkurencji i nie będzie obraźliwy. c. Strony ustalają zgodnie, że Administrator Serwisu nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich w związku z pracami wykonywanymi przez Administratora konta lub Użytkownika konta. Cała odpowiedzialność w powyższym zakresie spoczywa odpowiednio na Administratorze konta lub Użytkowniku konta. d. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń opartych na zarzucie, że wykorzystane w Serwisie Materiały, stworzone lub dostarczone przez Administratora konta lub Użytkownika konta w wyniku korzystania z Serwisu są obraźliwe lub naruszają jakiekolwiek przysługujące osobie trzeciej prawa własności intelektualnej, Administrator konta lub Użytkownik konta podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty z tym związane. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Administratorowi Serwisu lub innemu podmiotowi uprawnionemu do korzystania z powyżej wskazanych Materiałów powództwa z jakiegokolwiek tytułu związanego z korzystaniem z przedmiotowych Materiałów, Administrator konta lub Użytkownik konta, wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania związane z roszczeniem osoby trzeciej, w tym koszty obsługi prawnej poniesione przez Administratora Serwisu, jego następców prawnych lub ich licencjobiorców. e. udostępniony Materiał nie będzie zawierał oprogramowania lub aplikacji zagrażających funkcjonowaniu Serwisu, w tym w szczególności wirusów komputerowych.
 4. Administrator Systemu nie bierze odpowiedzialności za Materiały przekazane, wyświetlane i udostępniane przez Administratora Konta oraz Użytkownika Konta.
 5. Wszystkie Materiały przesłane lub przechowywane w Serwisie podlegają niniejszym Warunkom Korzystania oraz Polityczne Prywatności. Bezpieczeństwo informacji ma dla Content Networks Sp. z o.o. priorytetowe znaczenie.

VII. ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z SERWISU

Procedura blokowania dostępu do Serwisu:

 1. Administrator Konta oraz Użytkownik Konta mają prawo w każdym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu.
 2. Administrator Serwisu ma prawo zablokować Administratorowi Konta oraz Użytkownikowi Konta dostęp do Serwisu w przypadku gdy korzystają z serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub naruszają postanowienia niniejszych Warunków Korzystania.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), jest Content Networks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 474/476, 02-884 Warszawa.
 2. Administrator przetwarza Państwa dane w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy na warunkach opisanych w „Warunkach Korzystania”;
  • obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  • analitycznym i statystycznym.
 3. Więcej informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych (w tym podstaw przetwarzania danych osobowych) Użytkowników można znaleźć w Polityce Prywatności.
 4. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego. Wycofanie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres: rodo@contentnetworks.pl i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 5. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że następuje to w związku z powierzeniem przetwarzania danych przez Administratora lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą, o których mowa w Polityce Prywatności można realizować przesyłając żądanie na adres: rodo@contentnetworks.pl.